silhouette of trees near body of water during sunset

Over Remonstranten

Binnen de veelkleurigheid van het christendom neemt de Remonstrantse Broederschap een eigen plaats in. Remonstranten vormen een protestants kerkgenootschap dat zich kenmerkt door zijn beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid.

Het is een open kerk die alle ruimte biedt voor het ontwikkelen van persoonlijk geloof. De individuele geloofsweg van mensen wordt gewaardeerd. De geloofsgemeenschap is de plaats waar mensen ervaringen met elkaar delen, waar zij omzien naar elkaar en waar geloof en samenleving ter sprake worden gebracht.

Remonstranten willen God eren en dienen:

  • door betrokkenheid bij hun geloofsgemeenschap
  • in hun persoonlijke spiritualiteit
  • door hun inzet in de samenleving, in het bijzonder voor allen die in en buiten Nederland in de marge zijn geraakt of dreigen te raken.

De remonstrantse geloofsgemeenschap staat zowel in de christelijke traditie als midden in de samenleving. Zij is geworteld in het evangelie van Jezus Christus, maar voor remonstranten gaat het verhaal door. Remonstranten zoeken steeds naar een vorm van geloven die recht doet aan actuele ontwikkelingen en aan hun verbondenheid met de christelijke traditie.
Remonstranten geloven dat de waarheid vele gezichten heeft. Zij zijn terughoudend in hun oordeel en pleiten voor tolerantie in kerk en samenleving. Bij de dialoog met vertegenwoordigers van andere christelijke kerken en van andere religies zijn de remonstranten actief betrokken. Bij dit oecumenisch streven is de spreuk ‘Eenheid in het nodige, vrijheid in het niet-nodige, in alles de liefde’ een richtsnoer.

Oog hebben voor de menselijke maat in het geloof, dat vinden Remonstranten belangrijk. Hoe kom jij tot jouw recht? Daarom bepleiten ze een vrij en verdraagzaam christendom. In de remonstrantse kerk wordt niemand gediscrimineerd of achtergesteld. Mannen, vrouwen, hetero- en homoseksuelen hebben dezelfde rechten en mogelijkheden. Zo lieten zij al rond 1920 vrouwen toe tot het ambt van predikant. Als eerste kerk in Nederland gingen de remonstranten er al in 1986 toe over om ook levensverbintenissen van partners van gelijk geslacht in te zegenen.

Het vertrouwen in de Eeuwige en de inzet voor de naaste zijn voor remonstranten twee kanten van dezelfde zaak.

Kijk voor meer informatie op: www.remonstranten.nl