Kerkdiensten

7 Mei pastor I de Boer.

14 mei Ds. J van Belle.

21 mei Ds. W. Tinga.

28 mei oecumenische Pinksterviering in de Bonifatiuskapel.

4 juni pastor O. Dijkstra

De diensten beginnen om 10.00 uur en er is koffiedrinken na de dienst.